Νέο πρόγραμμα για την απασχόληση 15.000 ανέργων ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ

Στον αέρα βγήκε το πρόγραμμα απασχόλησης που πρόκειται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ και το οποίο απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών, με στόχο να προκύψουν έως 15.000 ωφελούμενοι που θα εργαστούν για διάστημα 9+9 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

upd: ΟΑΕΔ: Όλη η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα 15.000 προσλήψεων

Ειδικότερα ενδεχομένος ακόμη και σήμερα θα βγει στον «αέρα» η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, με βάση την οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναζητήσουν μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το μητρώο ανέργων. Οι επιχειρήσεις γι’ αυτό το λόγο πρέπει να βγάλουν κλειδάριθμο εάν δεν τον έχουν ήδη.

Ειδικότερα με το νέο πρόγραμμα για προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων άνω των 50 ετών, θα δοθεί η πρόσβαση στις επιχειρήσεις στο μητρώο ανέργων, όπου δεν θα υπάρχουν τα προσωπικά στοιχεία αλλά θα υπάρχουν αναρτημένα τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων, το επάγγελμά τους, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν την επιχείρηση για την πρόσληψη. Τα μόνα στοιχεία που δεν θα έχουν στη διάθεσή τους, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία, είναι η ηλικία και το φύλο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι 10 ανέργους υποψηφίους, των οποίων το βιογραφικό τις ενδιαφέρει. Με βάση αυτή την προεπιλογή θα αναζητήσουν από τα ΚΠΑ που είναι εγγεγραμμένες, τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που αυτές έχουν προεπιλέξει. Υποχρέωσή τους είναι να περάσουν από συνέντευξη τους υποψηφίους και να επιλέξουν μεταξύ των 10 προεπιλεγέντων, αυτόν ή αυτήν που είναι καταλληλότερος ή καταλληλότερη γι’ αυτούς. Έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έως 10 ωφελούμενους για να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Αν από τις συνεντεύξεις προκύψει άκαρπη η προσπάθειά τους, θα έχουν δικαίωμα οι επιχειρήσεις να επιλέξουν ξανά.

ΕργοδότεςΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.Δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που κατά το 12μηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού. Το πλήθος των εργαζομένων της επιχείρησης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών), μέσα στις οποίες συνυπολογίζεται και το προσωπικό με σχέση μερικής ή εποχικής απασχόλησης (αντιπροσωπεύοντας κλάσμα ΕΜΕ).Οι προσλήψεις μέσω του προγράμματος πρέπει να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού εργαζομένων της επιχείρησης.Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά  την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις (στο πρόγραμμα).

ΩφελούμενοιΟι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με όσα αναμένεται να ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα απασχόλησης προσλαμβάνονται με σχέση πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη.

ΕπιχορήγησηΤο ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Εφόσον ο προσλαμβανόμενος απασχοληθεί (εκτάκτως και με δική του ευθύνη) κάποιον μήνα για λιγότερο από 25 ημέρες, το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει η επιχείρηση για τον μήνα αυτό μειώνεται κατά 1/25 για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (και στην επιχορήγηση) συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, μεταξύ των οποίων οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας. Οι αποζημιώσεις αυτές καταβάλλονται τον μήνα στον οποίο αντιστοιχούν, μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου ποσού της επιχορήγησης.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 μήνες, ενώ μπορεί να επεκταθεί για επιπλέον 9 μήνες εφόσον ο εργοδότης υποβάλει σχετική αίτηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της αρχικής επιχορήγησης. Οι εργοδότες δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθώς και το προϋπάρχον προσωπικό τους για το οποίο έχουν δεσμευθεί (μέσω της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής) τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και ειδικότερα από τον προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ergasia

Tags: , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: