Προσλήψεις σε δήμους: Ο δήμος Αθηναίων προσλαμβάνει εργάτες και εργάτριες

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 14 ατόμων αφορούν την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις   για την προσωρινή κάλυψη εποχικών αναγκών του δήμου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε εργάτες και εργάτριες.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 14 ατόμων για το χρονικό διάστημα για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Οι ειδικότητες στο δήμο Αθηνών

ΥΕ Εργατών / Εργατριών (14 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων ΢υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (΢ΟΦ)» δικαιολογητικά  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.

Πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277509, 2105277480, 2105277553, 2105277452, 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ.

.

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: