Προκήρυξη για πρόσληψη 266 ατόμων στην Αστυνομία

Προκήρυξη για πρόσληψη 266 ατόμων στην ΑστυνομίαΗ Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έβγαλε ανακοίνωση για τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών, που θα διορισθούν για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

46 τακτικοί και 220 αναπληρωματικοί καθηγητές. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 11 Απριλίου.

Με βάση την θα προσληφθούν φιλόλογοι, ξενόγλωσσοι καθηγητές, γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής, ψυχολόγοι, πτυχιούχοι νομικής, κοινωνιολόγοι κ.α.. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διδακτορικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι θέσεις για τους ιδιώτες καθώς υπάρχουν μαθήματα που θα τα διδάξουν και ειδικοί φρουροί.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΤΙΚΟΙΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ210
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ420
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ420
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ15
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ15
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ15
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ315
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ15
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ110
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ1224
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ312
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ15
ΔΗΜΟΣΙΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ15
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ15
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ15
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ15

 

Α/Α΄ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΘΕΣΕΙΣ
Τακτ.Αναπλ.
1ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ24
2ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΑνδρών24
Γυναικών24
3ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ24
4ΞΙΦΑΣΚΙΑ13
5ΣΤΙΒΟΣ36
6ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ13
7ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ13

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ. Α- 26/9-2-2007) ήτοι:

 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται την αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων όπως αναφέρονται στα άρθρα 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
 • Να μην διώκονται ποινικά.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να έχουν και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα
ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 1. Για τους υποψηφίους που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο.
 2. Για τους υποψήφιους εν ενεργεία αστυνομικούς, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει.
 3. Για τους υποψηφίους που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκπαιδευτικό έτος στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνονται υπ’ όψιν, κατά την επιλογή του διδακτικού προσωπικού, και οι αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου προσωπικού καθώς και οι προτάσεις-διαπιστώσεις του Διοικητή της Σχολής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 11-04-2014 ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08.00΄-13.30΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
 • Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
 • Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Tags: , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: