Ο Δήμαρχος Ξάνθης σε αναζήτηση… ειδικού συμβούλου – Προκηρύχθηκε θέση!

Ο Δήμαρχος Ξάνθης σε αναζήτηση… ειδικού συμβούλου – Προκηρύχθηκε θέση!
Στην προκήρυξη μιας θέσης ειδικού συνεργάτη προχώρησε ο δήμαρχος , με την 24ης Απριλίου 2013 απόφασή του, η οποία ωστόσο αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 2 Μαΐου.  
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου «Ανθρωπιστικών Επιστημών» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Να έχουν εμπειρία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα σε θέματα δια βίου μάθησης, Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)

Ε) Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ στα : α) επεξεργασία κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Ξάνθης, οδός Μαυρομιχάλη 6 Τ.Κ. 67100 Ξάνθη. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπες αιτήσεις θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προσωπικού και μισθοδοσίας του Δήμου. (Δ/νση: Ορφέως και Αντίκα 1 τηλέφωνα: 2541-0-72241 / 2541-0-28398) 
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβής προθεσμίες, μιας και από τις έως τώρα πληροφορίες δεν έχει γίνει σαφές το πότε και εάν δημοσιεύθηκε η συγκεκριμένη προκήρυξη στον Τύπο. Περισσότερες πληροφορίες σε νεότερη ανάρτηση. 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης σε αναζήτηση… ειδικού συμβούλου – Προκηρύχθηκε θέση!

Tags: , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: