Συμβάσεις έργου στη ΔΕΗ Αθήνα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης που εδρεύει στην οδό Λένορμαν 195 & Αμφιάραου, ΤΚ 104 42, Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των παρακάτω έργων: Εργο 1: «Ειδικές Εδαφοτεχνικές Μελέτες ευστάθειας πρανών και αποθέσεις αγόνων στα ορυχεία. Υπολογισμός ευστάθειας μέσω του «GEOSLOPE» Εργο 2 «Εκπόνηση Υδρογεωλογικών μελετών» συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 1

1. Κύρια Προσόντα:α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων*.β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Εδαφομηχανική.γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.δ) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας.ε) Εμπειρία τουλάχιστον δέκα οκτώ(18) μήνες σε μελέτες ευστάθειας λιγνιτωρυχείων. Το αντικείμενο απασχόλησης του θα είναι το ακόλουθο: Ορυχείο Αμυνταίου: Ευστάθεια πρανών ορυχείου Ορυχείο Νοτίου πεδίου: Ευστάθεια τελικών πρανών Ορυχεία Μεγαλόπολης: εδαφοτεχνικά προβλήματα περιοχής Τριποτάμου. Ορυχείου Κλειδίου: Ειδική εδαφοτεχνική μελέτη για την ανάπτυξη του ορυχείου και των εξωτερικών αποθέσεων του.

Στα πλαίσια εκπόνησης των ανωτέρω εδαφοτεχνικών μελετών θα γίνονται: εκπόνηση αναλύσεων πρανών επιτόπου γεωτεχνική διερεύνηση γεωτεχνική αξιολόγηση γεωτρήσεων

Ο Μηχανικός θα παρέχει τις υπηρεσίες τους, με την εποπτεία-καθοδήγηση του Τομέα Γεωμηχανικών Μελετών της ΔΚΥΟΡ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της ΔΕΗ Α.Ε. και θα έχει ως έδρα απασχόλησης τη διεύθυνση της ΔΚΥΟΡ (Λένορμαν 195 & Αμφιάραου, 104 42 Αθήνα).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 1. Κύρια Προσόντα:α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων*.β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδάτινων Πόρων.γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.δ) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικήςε) Εμπειρία τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) μήνες στο αντικείμενο της Υδρογεωλογίας μεταλλείων.

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Το αντικείμενο απασχόλησης του θα είναι το ακόλουθο:•    Υδρογεωλογικές μελέτες αποστράγγισης Ορυχείων.•    Περιβαλλοντικές μελέτες για την επίπτωση των εργασιών εκμετάλλευσης των Ορυχείων της ΔΕΗ στο υδατικό περιβάλλον.•    Υδρογεωλογικές μελέτες για την υδροδότηση των ΑΗΣ από υπόγεια νερά.•    Επεξεργασία χημικών αναλύσεων και εκπόνηση υδροχημικών μελετών σε περιοχές με μεταλλευτική δραστηριότητα.•    Παρακολούθηση ισχύουσας νομοθεσίας για τα νερά.

Ο Μηχανικός θα παρέχει τις υπηρεσίες τους, με την εποπτεία-καθοδήγηση του Τομέα Υδρογεωλογικών Μελετών της ΔΚΥΟΡ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της ΔΕΗ Α.Ε. και θα έχει ως έδρα απασχόλησης τη διεύθυνση της ΔΚΥΟΡ (Λένορμαν 195 & Αμφιάραου, 104 42 Αθήνα).

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ. δικαιολογητικά.Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλον πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη από ΚΕΠ την υπογραφή τους, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 30/05/2016 έως και 13/06/2016 από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη διεύθυνση: ΔΕΗ / Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), Λένορμαν 195 & Αμφιάραου, 104 42 Αθήνα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Μηχανικών».Για πληροφορίες: κα Σπ. Γαβαλά (τηλ. 210 5109535) και κος Π. Παπαγεωργίου (τηλ. : 210 5109533).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνσηστην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr ->     Απασχόληση     ->     Θέσεις Εργασίας –Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου).

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους, τα κάτωθι δικαιολογητικά επιπλέον για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων:1.    Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.2.    Τίτλους σπουδών, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, στους οποίους να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτους κτήσης τους. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό. Πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.Εάν ο τίτλος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ». «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, π.χ. «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».3.    Τίτλοι σπουδών για την απόδειξη της γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. (Λαμβάνονται υπόψη οι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ τίτλοι γλωσσομάθειας, www.asep.gr). 4. Η εμπειρία αποδεικνύεται:•    Για τους μισθωτούς, με την υποβολή βεβαίωσης του Εργοδότη ή του Δημόσιου τομέα (εφόσον πρόκειται για μισθωτούς του Δημοσίου) από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η ακριβής χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.•    Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με την υποβολή φωτοαντιγράφων των Συμβάσεων Εργασίας και των αντίστοιχων Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών τα οποία να καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης.

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει:•    Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και•    Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθείως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της ΕπιτροπήςΕρευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλοςκαι η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με τηνοποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθεερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίουκαι η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.Τα ανωτέρω ισχύουν μόνον εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τουκατείχε τον απαιτούμενο από την ανακοίνωση βασικό τίτλο σπουδών.

6. Απολυτήριο στρατού η δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από το στρατό προκειμένου για τους άνδρες οι οποίοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, το αργότερο μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του, τα αριθμεί σε εμφανές τους σημείο κατά φύλλο. Ακολούθως, στον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών της αίτησης τα αναφέρει κατά είδος ένα προς ένα και καταγράφει το σύνολο των αριθμημένων φύλλων όλων των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που καταθέτει (π.σ. συνημμένα φύλλα 20).Αντικατάστασης της αίτησης ή διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτησή τους στη διαδικασία.Στη συνέχεια συμπληρώνει την ημερομηνία και το ονοματεπώνυμό του κάτω από το κείμενο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΎΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, την οποία και υπογράφει μετά από προσεκτική ανάγνωση.Ως προς την παράγραφο 2 της υπεύθυνης δήλωσης: ο υποψήφιος με την υπογραφή της αίτησης αποδέχεται ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστικά συμπαράσταση.

Ε. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Της ημεδαπήςα) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-άδειες-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,   τα   οποία   έχουν  επικυρωθεί   από   δικηγόρο   καθώς   και   σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Της αλλοδαπήςΤίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ο οποίος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.Προκειμένου για τίτλους σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται δεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα, κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά της συνολικής τους βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων:1.    Βαθμός Πτυχίου: Οι μονάδες του πτυχίου, με 2 δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.2.    Εμπειρία (απαιτούμενη από την Ανακοίνωση):

–    0-18 μήνες :    3 μονάδες/μήνα–    19-36 μήνες :   6 μονάδες/μήνα–    37-48 μήνες:    8 μονάδες/μήνα–    49-60 μήνες :    10 μονάδες/μήνα–    61 μήνες και άνω: 8 μονάδες/μήνα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Εμπειρία». Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε αυτό το κριτήριο, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Βαθμός Πτυχίου». Αν και πάλι οι υποψήφιοι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που κατέχει τον αρχαιότερο βασικό τίτλο σπουδών με βάση το έτους κτήσης αυτού και, τέλος, αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του.

Οι επιτυχόντες βάσει της σειράς κατάταξης θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανακοίνωσης απορρίπτονται.

Αν οι απασχολούμενοι αποχωρήσουν πριν τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται από τον αμέσως επόμενο του πίνακα κατάταξης από την αρμόδια Επιτροπή και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Η παρούσα Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr).

Πηγή: dikaiologitika.gr

ergasia

Tags: , , , , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: