Προσλήψεις: Ο δήμος Πειραιά ανακοίνωσε 32 νέες θέσεις εργασίας

Ο δήμος Πειραιά προσλαμβάνει νέο προσωπικό.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά σε 32 άτομα στο Δήμο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν σε βρεφονηπιοκόμους, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, μάγειρες και καθαριστές.

Οι θέσεις εργασίας 

-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (19 θέσεις)

-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (6 θέσεις)
-ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (3 θέσεις)

-ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ — ΣΤΡΙΩΝ (4 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑΒ), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ / ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6οςόροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Πετρά του Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2132022267).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, πατώντας ΕΔΩ.

.

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: