Ποιοι πολύτεκνοι δικαιούνται το επίδομα των 500 ευρώ

Ποιοι πολύτεκνοι δικαιούνται το επίδομα των 500 ευρώ

Σειρά φορολογικών διατάξεων με στόχο την αποτελεσματικότερη
και ταχύτερη είσπραξη των δημόσιων εσόδων περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
« Επενδυτικά Εργαλεία – Ανάπτυξη – Παροχή Πιστώσεων Και Άλλες
Διατάξεις», που κατατέθηκε στη από το Οικονομικών.


Σε αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις για την παροχή
του επιδόματος στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες, ύψους 500
για κάθε παιδί και για οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 .

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:
- Πρόβλεψη για τον διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των
φορολογούμενων προς το δημόσιο σε εισπράξιμες και μη. Σήμερα τα
ληξιπρόθεσμα ανέρχονται στο σύνολό τους σε 55 δις ευρώ. Επισημαίνεται
πάντως ότι «ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και η
εγγραφή τους στα ειδικά βιβλία δεν επηρεάζει την οφειλή η οποία
εξακολουθεί να υφίσταται με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν
τον χαρακτηρισμό της ως ανεπίδεκτης».

- Δεν απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για να γίνεται κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο.

-  Η παροχή κινήτρου στους φορολογούμενους να υποβάλλουν
αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μετά από έλεγχο καταβάλλοντας μειωμένες
προσαυξήσεις και πρόστιμα σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Η επιλογή προς έλεγχο κατά προτεραιότητα των υποθέσεων των οποίων επίκειται η παραγραφή.

- Η δυνατότητα παράτασης παραγραφής του δικαιώματος του
δημοσίου για δύο επιπλέον εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου
εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το νόμο.

- Η διαδικασία διασταυρώσεων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων ΙΧ.

Σε ότι αφορά το επίδομα σε τρίτεκνους και πολύτεκνους προβλέπονται τα ακόλουθα:
- Το ειδικό επίδομα θα καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία
και άνω εξαρτώμενα τέκνα. Ορίζεται σε 500 ευρώ κατ” έτος για κάθε
τέκνο, για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ για τις
τρίτεκνες οικογένειες. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για
τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο
για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Ως εξαρτώμενα θεωρούνται τα τέκνα που προέρχονται από γάμο,
φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το
18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση
εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη
εκπαίδευση καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται
από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη
συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος
λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα
που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε και των δύο γονέων.

Το επίδομα χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

news247
Ποιοι πολύτεκνοι δικαιούνται το επίδομα των 500 ευρώ Ποιοι πολύτεκνοι δικαιούνται το επίδομα των 500 ευρώ Ποιοι πολύτεκνοι δικαιούνται το επίδομα των 500 ευρώ Ποιοι πολύτεκνοι δικαιούνται το επίδομα των 500 ευρώ

Tags: , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: