Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών

Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών

Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών

Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς όλες τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Π.Δ 114/2014 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το τμήμα Γ’ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων και για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.

Η αποστολή των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το τμήμα Γ’ θα γίνεται ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά και στη συνέχεια η Διεύθυνση εφόσον ελέγξει την αίτηση ως προς την ορθή αποτύπωση των προτιμήσεων και ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα την αποστέλλει στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄, μόνο με email στο dprb@minedu.gov.gr ή με fax στο 2103442282 και όχι ταχυδρομικά.

Συγκεκριμένα:

Α) Για τις αιτήσεις μετάταξης σε διοικητική θέση απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση του εκπαιδευτικού με τους φορείς στους οποίους επιθυμεί να μεταταχθεί σε σειρά προτίμησης, Δ/νση ΔΕ Α’ Αθήνας, 2) Κεντρική Υπηρεσία Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., 3) Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ ΔΕ Αττικής κλπ). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός κάνει αίτηση για μετάταξη σε κάποιο άλλο φορέα εκτός Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να αναγράφει επακριβώς τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και την ανακοίνωση – πρόσκληση μετάταξης στην οποία ανταποκρίθηκε με αίτησή του για μετάταξη. Επιπλέον αν επιθυμεί μετάταξη σε άλλο κλάδο εκτός του ΠΕ – Διοικητικού θα πρέπει να αναφέρει τον κλάδο που επιθυμεί και μπορεί να μεταταχθεί βάσει πτυχίου.
 2. Βιογραφικό εκπαιδευτικού
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ ή κατώτερης βαθμίδας, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να μεταταχθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας βάσει του Ν. 4310/2014, αρ. 80 .
 4. Σύμφωνη γνώμη της ενδιαφερόμενης εκκλησιαστικής αρχής για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 που επιθυμούν να μεταταχτούν σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου βάσει του Ν. 4301/2014, αρ. 24 , με αναφορά υφιστάμενης ή μη κενής οργανικής θέσης.
 5. Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
 6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη πενταετία από την ημερομηνία διορισμού. Επιπλέον, να αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά. Προς: Όλες τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 7) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού .

Οι αιτήσεις μετάταξης για διοικητική θέση να αποστέλλονται υπόψη κας Χριστοφορίδου.

Β) Για τις αιτήσεις μετάταξης από κλάδο σε κλάδο και από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση του εκπαιδευτικού
 2. Απλό αντίγραφο πτυχίων, πτυχίο διορισμού και πτυχίο κλάδου που ζητά μετάταξη
 3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών {Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει για τις μετατάξεις αυτής της κατηγορίας να έχει 5ετία, στην οποία δύναται να συνυπολογισθεί και ενδεχόμενη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου στη Δημόσια Εκπαίδευση . Για τις άδειες ισχύει ότι και για τις μετατάξεις σε διοικητική θέση}
 4. Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού, .

Οι αιτήσεις μετάταξης από κλάδο σε κλάδο θα πρέπει να έχουν σταλεί στην υπηρεσία μας μέχρι την ανακοίνωση των μεταθέσεων υπόψη κας Μαλαφούρη και οι αιτήσεις μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια υπόψη κας Τραϊφόρου. Αίτηση που εισέρχεται στην Υπηρεσία μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων θεωρείται εκπρόθεσμη.

Γ) Για τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση για λόγους υγείας και με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός έχει υπερεπταετή και δεν έχει συμπληρώσει εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, βάσει του Ν.1566/1985, άρθρο 16, κεφ. Α, παρ. 5 και του Ν.1824/1988, αρ.5, παρ.9 και 10, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση του εκπαιδευτικού, όπου θα αναγράφεται ότι επιθυμεί μετάταξη για λόγους υγείας.
 2. Έκθεση του Διευθυντή του σχολείου, στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό έργο.
 3. Εισήγηση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης προς το ΚΥΣΔΕ, αφού λάβει γνώση της βεβαίωσης του Διευθυντή του Σχολείου, η οποία θα παραπέμπει το θέμα στο ΚΥΣΔΕ.
 4. Βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για τη μη ικανότητα παροχής διδακτικού έργου, παρά μόνον διοικητικού.
 5. Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
 6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών – πλήρες ως ορίζεται ανωτέρω .

Δ) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού . Οι αιτήσεις μετάταξης σε διοικητική θέση για λόγους υγείας θα αποστέλλονται υπόψη κας Τραϊφόρου

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: