Μήνυμα ΕΟΠΥΥ e-ΔΑΠΥ: Ορισμός ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΟΠΑΔ κατά τον ΕΟΠΥΥ

Μήνυμα ΕΟΠΥΥ e ΔΑΠΥ: Ορισμός ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΟΠΑΔ κατά τον ΕΟΠΥΥΛηξιπρόθεσμες οφειλές την 31-12-2011 αποτελούν εκείνες που τα παραστατικά στοιχεία έχουν εκδοθεί μέχρι 30-09-2011. Αυτές οι οφειλές θα αντιμετωπιστούν σε πρώτη φάση και στη συνέχεια εκείνες των επόμενων μηνών του 2011 (υποπαρ. Γ2, παρ. 2, διατάξεις Ν.4093/12). Σημειώνεται ότι οι οφειλές μηνών 10ου – 11ου – 12ου, την 31-12-2011 αποτελούσαν υφιστάμενες και όχι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

—————————————————

Προς και κριτική ανάλυση στη σημερινή ανακοίνωση του , παρατίθενται παρακάτω όλη η σχετική νομολογία καθώς και η ανακοίνωση του στις 19/03/2013, υπεύθυνη δήλωση κλπ.  
καθώς και το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης (παράγραφος 1)


N 4132 07-03-2013
Άρθρο 3
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, καθώς και οι παράγραφοι 2 επ. του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (Α΄14) N 4038 AΡΘΡΟ 34 β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011. 
αντικαθίστανται και προστίθεται επιπλέον παράγραφος 6 ως εξής:
«1. […] β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011.

————————————–N 4093 /12 Υποπαράγραφος Γ2.2

2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στο μητρώο της EΛ.ΣΤΑΤ. μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δύνανται να επιχορηγούνται κατ’ εξαίρεση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών.ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ –
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


1. α. Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 1Β του ν.
2362/1995 (Α΄ 247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2011
,
καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας
που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω
κατέστησαν ήδη και
αναφέρονται ως ληξιπρόθεσμες
οφειλές
,
δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων του τρέχοντος ή και του επόμενου
οικονομικού έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται
οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.Τα συμπεράσματα δικά σας, Άννα Μαστοράκου
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Μήνυμα ΕΟΠΥΥ e ΔΑΠΥ: Ορισμός ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΟΠΑΔ κατά τον ΕΟΠΥΥ

Tags: , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: