Φρένο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε δαπάνες χιλιάδων ευρώ στην Ξάνθη

-Επέστρεψε εντάλματα πληρωμών που αφορούσαν το 2010 στον δήμο Ξάνθης, Μύκης και Τοπείρου
-Υπάλληλος του δήμου Ξάνθης ζήτησε επιδότηση κατοικίας πριν γίνει μόνιμος 
-42.000 για την Τουριστική του δήμου Μύκης ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Φρένο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε δαπάνες χιλιάδων ευρώ στην Ξάνθη
Εντάλματα πολλών χιλιάδων ευρώ επέστρεψε πίσω στους δήμου της Π.Ε. Ξάνθης το Ελεγκτικό Συνέδριο, κρίνοντας πως αυτά δεν θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί. 
Στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2012, που αφορά το οικονομικό έτος 2010 συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις ενταλμάτων τα οποία είτε παρουσίαζαν ελλιπή δικαιολογητικά είτε κρίθηκε ότι αφορούν δαπάνες που δεν έπρεπε να πραγματοποιηθούν και τα οποία έχουν εκδοθεί από τους δήμους Ξάνθης, Μύκης και Τοπείρου.   
Ζήτησε επιδότηση κατοικίας πριν… γίνει μόνιμος! 
Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης στον οποίο εκδόθηκε ένταλμα καταβολής επιδόματος για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή και το οποίο επεστράφη αθεώρητο από το Ελ.Σ. στον δήμο Ξάνθης. 
Σύμφωνα με την 5/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ξάνθης επεστράφη αθεώρητο το 526/2010 Χρηματικό Ένταλμα., ποσού ευρώ 7.722,59, του Δ. Ξάνθης, που αφορούσε στην καταβολή επιδότησης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2085/1992  (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει, με την αιτιολογία ότι η αγορά της επιδοτούμενης κατοικίας πραγματοποιήθηκε πριν την ένταξη του δικαιούχου υπαλλήλου στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Το ανωτέρω Χρηματικό  Ένταλμα μάλιστα δεν επανυποβλήθηκε.
Φρένο στην… προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας! 
Φρένο ωστόσο επεβλήθη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε ένταλμα 55.350 ευρώ του δήμου Τοπείρου, που αφορούσε την καταβολή αμοιβής σε Δημοτική Επιχείρηση για τις εργασίες «Προώθηση και προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς στο Δήμο Τοπείρου», με την αιτιολογία ότι: α) επρόκειτο για παροχή υπηρεσιών προς πολιτιστικούς συλλόγους μέσω της απασχόλησης χοροδιδασκάλων και καθηγητών μουσικής, για τους οποίους συλλόγους επιτρέπεται μόνο η οικονομική ενίσχυση από το Δήμο για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. και β) η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(Φ.Ε.Κ. 206  Α΄) και του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234 Α΄). Το ανωτέρω ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.
41.000 για οικονομοτεχνική μελέτη στη Μύκη
Από την έρευνα του ThrakiToday.com προκύπτει πως με την 7/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ξάνθης,  επεστράφη αθεώρητο το 361/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 41.650 του Δ. Μύκης, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε Δημοτική Επιχείρηση για τις εργασίες « οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α.Μ.», με την αιτιολογία ότι, η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την και λειτουργία Δ.Ε.Υ.Α. ανατέθηκε στην εν λόγω επιχείρηση κατά των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
42.000 ευρώ για την Τουριστική Προβολή της Μύκης
Φρένο επέβαλε το Ε.Σ. και στον δήμο Μύκης και σε χρηματικό ένταλμα του που αφορούσε την καταβολή αμοιβής για την τουριστική προβολή του δήμου, καθώς κρίθηκε ότι δεν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. 
Πρόκειται για το 362/2010 Χ.Ε. του Δ. Μύκης, ποσού ευρώ 42.840, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε επιχείρηση για εργασίες τουριστικής προβολής του Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 6/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ξάνθης).
Αθεώρητο επεστράφη χρηματικό ένταλμα και του δήμου Τοπείρου, ύψους 20.000 ευρώ  που αφορούσε στην αμοιβή δικηγόρου για την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με την αιτιολογία ότι α) στο Δήμο υπηρετεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία και δεν προέκυψε ότι οι υποθέσεις ήταν ειδικής φύσης (παρ.2 του άρθρου 103 του Κ.Δ.Κ. και β) η αμοιβή του  υπολογίσθηκε καθ’ υπέρβαση των ορίων της αριθ.1117864/2297/Α0012/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2422 Β΄), χωρίς προηγούμενη αιτιολογημένη έγγραφη εντολή. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε. 

Φρένο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε δαπάνες χιλιάδων ευρώ στην Ξάνθη

Tags: , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: