Ειδικό βοήθημα απο τον ΟΑΕΔ, για όσους είναι 3 μήνες εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Ειδικό βοήθημα απο τον ΟΑΕΔ, για όσους είναι 3 μήνες εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Ειδικό βοήθημα απο τον ΟΑΕΔ, για όσους είναι 3 μήνες εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Ένα νέο ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ανέργοι από τον ΟΑΕΔ, όσοι μόνο εξ” αυτών περιλαμβάνονται στα μητρώα για περισσότερο από 3 μήνες.

Ειδικότερα, το βοήθημα θα λάβουν όσοι άνεργοι έχουν συμπληρώσει 3 μηνες παρουσίας και παραμονής στα μητρώα ανέργων, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν το τακτικό επίδομα ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά, το συγκεκριμένο βοήθημα το δικαιούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα για τουλάχιστον 3 μήνες , δεν λαμβάνουν το τακτικό επίδομα και επιπροσθέτως έχουν πραγματοποιήσει στην ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του 3μηνου.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να πάρει το ειδικό αυτό βοήθημα μέχρι και 3 φορές μέσα στο έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

 Οι προϋποθέσεις για το ειδικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ:

α) Να πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του 3μηνου.

β) Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89

γ) Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 €.

Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

Α) Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

Β) Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.

Γ) Μέσω των Κ.Ε.Π

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:

i) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

ii) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ

iii) ΙΒΑΝ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Tags: , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: