4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάτων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής βοήθειας. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και υγείας που οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού των κατοίκων της πόλης αλλά και τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών της λόγω της γειτνίασής της με το μητροπολιτικό κέντρο.

Συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΕΝΑ (1)α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) (*).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ή

ΔΕ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝΠΛ. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΝΑ (1)ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή Νοσηλεύτριας ή βοηθού νοσηλευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ

ΔΕ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΠΛ. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» του Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διασώστη Πληρώματος Ασθενοφόρου

ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝΕΝΑ (1)–  Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας οποιουδήποτε τομέα

ή

–  Πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας οποιουδήποτε τομέα

ή

–  Απολυτήριος τίτλος :

-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, οποιουδήποτε κλάδου

ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου οποιουδήποτε τμήματος οποιουδήποτε τομέα

ή

–       Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

ή

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΕΝΑ (1)ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

3.    Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 3584/2007.

5.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα τριμήνου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα κατά τους προηγούμενους τρεις (3) μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας (κώλυμα 3μήνου). 6.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/ΤεύχοςΑ’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν έχω συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα, της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει του τρεις (3) μήνες μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (κώλυμα 3μηνης απασχόλησης). 7.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, β) δεν είμαι υπόδικος, γ) λόγω καταδίκης δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου κατά την τελευταία 5ετία. 8.    Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας αυτής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, Σπάτα Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ergasia

Tags: , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: