4 προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 109/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου που νομιμοποιήθηκε με την υπ ‘ αριθμ. 35613/18-05-2016 όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και το άρ. 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α’/1-5-2015).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Ναυαγοσωστών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Κύρια Προσόνταα) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.β) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Προσόντα Α’ Επικουρίας ( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.β) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Εντοπιότητα1.    Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου2.    Έπονται οι δημότες της υπολοίπων Δήμων του Ν. Κυκλάδων3.    Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας Γενικά Προσόντα πρόσληψης1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών ( Π.Δ. 23/2000) .2.    Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.3.    Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).4.    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό δημοτικότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ergasia

Tags: , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: