Τριφυλία: 33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τριφυλία: 33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – , την 18η του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (18-11-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης 100.000,00 € του Υπ. Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ -055 («Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας») και κατανομή της. 

2. Έγκριση ή μη πληρωμής του προστίμων που επιβλήθηκαν με τις αριθ. 20,21, 22 & 37/2013 αποφάσεις του Λιμενάρχη Πύλου. 

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας στην «Αγροδιατροφική σύμπραξη περιφέρειας Πελοποννήσου». 

4. Τροποποίηση πράξης ένταξης και Τεχνικού Δελτίου ΜΟΔ. 

5. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντόστρωση οδών Κρυονερίου Δ.Ε. Αετού» και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου. 

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση καλντεριμιών Τ.Κ. Σελλά». 

7. Έγκριση των διαφορών αρχικής απογραφής και αποτίμησης που προέκυψαν κατά τη των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Τριφυλίας, χρήσης 2011. 

8. Έγκριση της αριθ. 18/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ που αφορά ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2013. 

9. Έγκριση της αριθ. 25/2013 απόφασης της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ για τακτοποίηση εκκρεμών δαπανών Δημ. Βιβλιοθήκης Κυπαρισσίας – τροποποίηση προϋπολογισμού. 

10. Έγκριση της αριθ. 26/2013 απόφασης της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ που αφορά την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας – Πολιτισμού – Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας έτους 2013. 

11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2013 

12. Επέκταση δικτύου Δημ. φωτισμού στην Τ.Κ. Φαρακλάδας θέση Λιθαρορίξι Δ.Ε. Κυπαρισσίας. 

13. Επέκταση δικτύου Δημ. φωτισμού στην Τ.Κ. Ξηροκάμπου πλησίον οικίας Παναγιώτου και Δημητρακάκη. 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρειθροκρασπέδων Πόλης της Δ.Ε. Κυπαρισσίας. 

15. Πληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου «Κατασκευή αγωγή ομβρίων Δήμου Τριφυλίας (πρ. Δήμου Φιλιατρών). 

16. Ψήφιση δαπάνης 900,00 € κάλυψης εξόδων εκδήλωσης προς τιμήν των εισακτέων σε & της χώρας. 

17. Μειώσεις και διαγραφές τελών ύδρευσης έτους 2013 Δ.Ε. Αετού. 

18. Υποβολή φακέλου για ένταξη στο ΕΣΠΑ, έργου που αφορά το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας. 

19. Μείωση χρέωσης παροχής ύδρευσης στα όρια της Τ.Κ. Μαραθόπολης (έγκριση της αριθ. 8/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Μαραθόπολης). 

20. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη των ποιμνιοστασίων του Δήμου Τριφυλίας (έγκριση της αριθ. 165/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής). 

21. Διαγραφή ποσού 300,00 € από τον Χ.Κ. παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Αναγνωστόπουλου Δημητρίου του Διονυσίου λόγω πληρωμής του. 

22. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 236/2013 Α.Δ.Σ. για την Έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) σε ιδιωτικό χώρο στο Θεοδωρακόπουλο Ευάγγελο του Ιωάννη. 

23. Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου Γυμνασίου Κυπαρισσίας. 

24. Τροποποίηση Πράξης «Κατασκευή Αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου & Κεντρικής μονάδας επεξεργασίας Λυμάτων». 

25. Αίτηση Μαρκόπουλου Παναγιώτη του Αλεξάνδρου για τη διαγραφή ποσών χρέωσης Τ.Α.Π. ακινήτων του λόγω αποπεράτωσής του και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών. 

26. Αίτηση της Γεώργιος & Χαράλαμπος Φουντάς Ο.Ε. για χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής. 

27. Αιτήσεις δημοτών Δ.Ε. Φιλιατρών δια διορθώσεις χρεώσεων τελών ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης, διαρροής, διπλής εγγραφής (λόγω αλλαγής προγράμματος Η/Υ), τελών πεζοδρομίου κλπ. 

28. Αίτηση – Ενημέρωση Κων/νου Γ. Αργυρόπουλου για την Πολεοδομική Επέκταση ΠΕ2 Κάτω Πόλεως Κυπαρισσίας. 

29. Αίτηση Παζαΐτη Ιωάννη του Χρήστου για διαγραφή τελών ημιτελούς οικοδομής του. 

30. Αίτηση Σκλάβου Περικλή του Κανάρη για την απαλλαγή του ακινήτου του από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα του Τ.Α.Π. και των Δημοτικών φόρων. 

31. Αίτηση Παναγόπουλου Σωτηρίου του Θεμιστοκλή για διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τριφυλία: 33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλία: 33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλία: 33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλία: 33η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Tags: , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: