Δήμος Πεντέλης: Πρόγραμμα «κατ” οίκον φροντίδας συνταξιούχων»

Δήμος Πεντέλης: Πρόγραμμα «κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων»

Ο Δήμος Πεντέλης , σε συνεργασία με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , ανακοινώνει προς τους συνταξιούχους όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων…
που έχουν συμπληρώσει το 78ο έτος της ηλικίας τους , να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο «κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» , εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια.

-Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα .
-Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας , που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή ΕΚΑΣ. Το ατομικό αυτό εισόδημα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.715,65 € και το οικογενειακό στο διπλάσιο.
-Η κατάσταση της υγείας τους , λόγω ασθενείας ( χρόνιας ή πρόσκαιρης ) , να καθιστά δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.
-Να μη λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωιδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
-Να μη διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Ιδιωτικού τομέα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ( δηλαδή του έτους 2012 ). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης , υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια .
Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα ( αντίγραφα σελίδας / ων , με τα προσωπικά στοιχεία Συνταξιούχου ) , από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του συνταξιούχου καθώς και ο Αριθμός Μητρώου φορέα συνταξιοδότησης .
Απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο εκκαθαριστικό πληρωμής συντάξεων.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 , στην οποία ο αιτών να αναφέρει ότι διαβιώνει μόνος ή με άλλο πρόσωπο , το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις στο Πρόγραμμα.
Επίσης στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν , τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας , για τα οποία εκτός των ως άνω δικαιολογητικών, απαιτείται πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ.
Η ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας μπορεί να προκύπτει :
Είτε από πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές ή φορολογικές απαλλαγές κ.λ.π. )
Είτε από απόφαση συνταξιοδότησης , εάν πρόκειται για συνταξιούχο λόγω αναπηρίας και στην απόφαση αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας
Είτε από αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων (Υγειονομικών Επιτροπών ) που έχουν εκδοθεί πριν από τη λειτουργία του ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν.
Πληροφορίες: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πεντέλης , Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων , ( 28ης Οκτωβρίου & Άγιοι Σαράντα 2) Τηλέφωνο 210-8040994.

Δήμος Πεντέλης: Πρόγραμμα «κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» Δήμος Πεντέλης: Πρόγραμμα «κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων»

Δήμος Πεντέλης: Πρόγραμμα «κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων»

Tags: , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: